Trình tự thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Hiện nay, trên thực tế có rất nhiều nhãn hiệu đã đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ (hay còn gọi là Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu). Tuy nhiên, vì nhiều lý do chủ sở hữu nhãn hiệu không tiếp tục sử dụng nhãn hiệu. Tình trạng này xảy ra tương đối nhiều, đặc biệt là các đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế, có chỉ định đăng ký đơn vào Việt Nam. Điều này trực tiếp gây ảnh hưởng bất lợi đến các chủ thể muốn đăng ký nhãn hiệu giống hoặc tương tự để phát triển thương hiệu tại Việt Nam.

Vậy nên để khác phục những bất lợi, khó khăn trên Luật sở hữu trí tuệ đã đưa ra quy định thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu khi chủ sở hữu không còn sử dụng.

Trình tự thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Theo quy định tại Điều 95 Luật sở hữu trí tuệ 2005 thì một trong những căn cứ để đề nghị chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là chứng minh được “Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực”.

Theo quy định tại Điều 95 Luật sở hữu trí tuệ 2005 thì một trong những căn cứ để đề nghị chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là chứng minh được “Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực”.

Hồ sơ để đề nghị chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu gồm:

– Tờ khai (02 tờ theo mẫu);

–  Chứng cứ (nếu có);

– Giấy uỷ quyền (nếu thông qua đại diện);

– Bản giải trình lý do yêu cầu;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Trình tự thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

– Trường hợp chủ văn bằng tự yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ:

+  Kiểm tra đơn về mặt hình thức và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn;

+  Kiểm tra hiệu lực của văn bằng bảo hộ yêu cầu chấm dứt;

+  Ra Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ theo yêu cầu của người nộp đơn.

– Trường hợp yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ do người thứ ba thực hiện:

+ Kiểm tra đơn về mặt hình thức (bằng chứng, lý do yêu cầu chấm dứt) và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn;

+ Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng để chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến. Cục Sở hữu trí tuệ có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người thứ ba và chủ văn bằng bảo hộ;

Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấm dứt một phần/ toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ;

– Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Cách thức nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ: Thông qua đại diện sở hữu công nghiệp hoặc nộp đơn trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ.

– Thời hạn giải quyết việc chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu: 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *