Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia. Vậy để bảo hộ chỉ dẫn địa lý thì hồ sơ bao gồm nhưng tài liệu gì? 1. Thành phần, số lượng hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ