Có được đăng ký nhãn hiệu có dấu hiệu gây nhầm lẫn không khi công ty đăng ký nhãn hiệu đó đã bị giải thể

Theo Khoản 16 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.”

Untitled-1

Có được đăng ký nhãn hiệu có dấu hiệu gây nhầm lẫn không khi công ty đăng ký nhãn hiệu đó đã bị giải thể

 

Theo đó, để nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ thì nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt, không được trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được đăng ký và sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự.

 

Tuy nhiên, công ty nộp đơn đăng kí nhãn hiệu có dấu hiệu gây nhầm lẫn (công ty B) vẫn có thể được đăng ký nhãn hiệu khi công ty đăng ký nhãn hiệu trước đó (công ty A) đã bị giải thể bởi các lý do sau:

 

Thứ nhất, mặc dù văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu của công ty A vẫn đang còn có hiệu lực, tuy nhiên công ty đã bị giải thể (không còn tồn tại), tức là trước ngày hết hiệu lực văn bằng bảo hộ. Căn cứ vào Điểm c Khoản 1 Điều 95 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009: Văn bằng bảo hộ sẽ bị chấm dứt hiệu lực nếu: “c) Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;”

 

Như vậy, khi văn bằng bảo hộ của công ty A chấm dứt thì nhãn hiệu của họ cũng sẽ không được bảo hộ nữa. Do đó, công ty B vẫn có thể có quyền được đăng ký nhãn hiệu . Tuy nhiên, nếu văn bằng bảo hộ của công ty A bị chấm dứt hiệu lực vì lý do chủ sở hữu nhãn hiệu không còn tồn tại thì theo Điểm h Khoản 2 Điều 74 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009:

 

“2. Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  1. h) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật này;”

Tức là sau 5 năm kể từ ngày đăng ký nhãn hiệu của công ty A bị chấm dứt, công ty B mới có thể được đăng ký nhãn hiệu của mình.

Thứ hai, công ty B cũng có thể đăng ký nhãn hiệu của mình nếu chứng minh được nhãn hiệu không được công ty A sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng. Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 95 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009: nếu d)Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực;” thì sẽ bị chấm dứt hiệu lực văn bằng. Lúc này công ty B có thể đăng ký nhãn hiệu mà không phải chờ 5 năm (như quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 74 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Add a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *