“QUYỀN ƯU TIÊN” VÀ “NGÀY ƯU TIÊN” TRONG BẢO HỘ SÁNG CHẾ

Tính mới là điều kiện cơ bản, tiên quyết để một sáng chế được bảo hộ. Chính vì vậy Khoản 1 Điều 60 Luật Sở hữu trí tuệ có quy định : “Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.”. Vậy “quyền ưu tiên” và “ ngày ưu tiên” trong bảo hộ sáng chế là như thế nào ?

“Quyền ưu tiên” là quyền của người nộp đơn trên cơ sở một đơn hợp lệ lần đầu tiên đã được nộp tại một quốc gia khác là thành viên điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên, trong một thời hạn nhất định, người nộp đơn có thể nộp đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế đó tại một quốc gia thành viên khác và đơn nộp sau đó được coi như nộp cùng ngày với đơn đầu tiên.

Người nộp đơn đăng ký sáng chế có quyền yêu cầu hưởng “quyền ưu tiên” trên cơ sở đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ cùng một đối tượng nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

  1. a) Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên hoặc có thoả thuận áp dụng quy định như vậy với Việt Nam;
  2. b) Người nộp đơn là công dân Việt Nam, công dân của nước khác quy định tại điểm a khoản này cư trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước khác quy định tại điểm a khoản này;
  3. c) Trong đơn có nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;
  4. d) Đơn được nộp trong thời hạn ấn định tại điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Tìm hiểu thêm : bảo hộ sở hữu trí tuệ

Trong một đơn đăng ký sáng chế, người nộp đơn có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở nhiều đơn khác nhau được nộp sớm hơn với điều kiện phải chỉ ra nội dung tương ứng giữa các đơn nộp sớm hơn ứng với nội dung trong đơn.

“Ngày ưu tiên” là khái niệm đặc thù trong Luật Sở hữu trí tuệ. Các sáng chế được bảo hộ theo nguyên tắc “ai sáng tạo trước được bảo hộ trước” – hay ai sáng tạo trước sẽ được quyền ưu tiên cấp bằng bảo hộ. Ngày người đó sáng tạo ra sáng chế sẽ được gọi là ngày ưu tiên. Tuy nhiên, rất khó biết ai là người sáng tạo trước, vì pháp luật không bắt buộc hễ ai sáng tạo ra được cái gì là phải nộp đơn yêu cầu bảo hộ cái đó.

dang ky nhan hieu doc quyen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Luật SHTT 2009, ngày ưu tiên là ngày nộp đơn hợp lệ tại Cục Sở hữu trí tuệ hay tại một nước thành viên khác của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trước khi nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ trong thời hạn nhất định. Ngày ưu tiên mang ý nghĩa quan trọng, đây là căn cứ để xác định tính mới. Ngày nộp đơn hợp lệ tại Cục SHTT là ngày mà Cục công nhận là chủ thể nộp đơn đã thỏa mãn các điều kiện về hình thức của đơn (đơn phải viết bằng tiếng Việt, đã đóng lệ phí, thể hiện tính thống nhất trong yêu cầu bảo hộ, khai đầy đủ các mục cần khai trong mẫu đơn và có đầy đủ các hồ sơ đi kèm).

Hướng dẫn: cách đăng ký mã số mã vạch

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 3 Điều 60 Luật SHTT 2009 còn quy định trường hợp được miễn trừ tính mới. Theo đó, sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố:

+ Sáng chế bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký;

+ Sáng chế được người có quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học;

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *