Chuyên mục: Sáng chế

Đăng ký bảo hộ đối với sáng chế

1. Khái niệm, đặc điểm sáng chế a) Khái niệm Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng ứng dụng các quy luật tự nhiên. Tồn tại dưới dạng sản phẩm hay quy trình. b) Đặc điểm – Bản chất