Chuyên mục: Uncategorized

Sửa đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Khi doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu nộp tại Cục sở hữu trí tuệ, sau quá trình thẩm định nội dung, thẩm định hình thức đơn nếu đáp ứng những điều kiện theo luật quy định thì nhãn hiệu được cấp giấy chứng nhận cho chủ sở hữu.